کتاب «دومین حلقه قدرت» پنجمین کتاب از مجموعه آثار کارلوس کاستاندا، منتشر شد. بیشتر بخوانید... 

هر فصل منتظر انتشار ترجمه‌ی یک کتاب تازه باشید. بیشتر بخوانید...

امشب در سایه سار خورشیدم...

در افق روشن نشسته ام، با چشمان روشن به یک سلام ازلی

می دانم دیر آمده ام، اما زمان را تا سرچشمه ی آغازش در خواهم نوردید، تا به وجود جاودانه ات بازگردم

و می دانم که آسمان پرواز از چشمان تو می گذرد...

سلام ستاره ی نیمروز...

سلامی به بلندای قامت تنهایی ات، سلام...

 

غزال رمضانی، بهار سیمین 1395

چهارم ژانویه 2017